A.G. Security B.V.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden A.Guess security B.V.

A-G-SECURITY B.V.

Beveiliging inhuren

Beoordeeld met en 9/10

Hoofdstuk 1:     Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten:
Door A.Guess security B.V. te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de Opdrachtgever.

Object:
Het pand of perceel waarop de Diensten betrekking hebben.

Opdrachtgever:
Partij die met A.Guess security B.V. een Overeenkomst is aangegaan of waarmee diensten

zijn overeengekomen.

Overeenkomst:
Overeenkomst tussen A.Guess security B.V. en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn

Personeel:
Alle (hulp) personen, al dan niet in dienst bij A.Guess security B.V., die door A.Guess security B.V. worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen diensten.

Partijen:
Opdrachtgever en A.Guess security B.V.

Hoofdstuk 2:     Algemeen

Artikel 1:            Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte, overeenkomst en diensten tussen A.Guess security B.V. en Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door A.Guess security B.V. zijn verricht.

1.2 A.Guess security B.V. is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij A.Guess security B.V. die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Algemene Voorwaarden van zowel A.Guess security B.V. als ook Opdrachtgever van toepassing zijn, prevaleren de Algemene Voorwaarden van A.Guess security B.V..

1.3 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen de voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

1.4 Binnen deze voorwaarden gaan de Bijzondere Bepalingen van hoofdstuk 3 vóór op het Algemeen deel van hoofdstuk 2.

Artikel 2:            Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van A.Guess security B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. A.Guess security B.V. is slechts aan de aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door A.Guess security B.V. geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum van de aanbieding/offerte.

2.2 In afwijking van het bepaalde in Burgerlijk Wetboek boek 6 art. 225 lid 2 is A.Guess security B.V. niet gebonden aan afwijkingen die zijn opgenomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van A.Guess security B.V..

2.3 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten is A.Guess security B.V. niet verplicht om een gedeelte van de diensten uit te voeren voor de voor dat deel overeengekomen prijs, indien het andere gedeelte van de aanbieding/ offerte niet wordt toegekend.

Artikel 3:            Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 De verbintenis die A.Guess security B.V. aangaat is een inspanningsverplichting waarbij A.Guess security B.V. de specifieke eisen van vakmanschap die daarbij horen in acht zal nemen. A.Guess security B.V. zal de van overheidswege gestelde voorschriften naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan de diensten worden gesteld, moeten schriftelijk met Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft A.Guess security B.V. het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

Arbeidsomstandigheden en middelen

3.3 Opdrachtgever stelt A.Guess security B.V. in de gelegenheid om de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan A.Guess security B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan A.Guess security B.V. worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft A.Guess security B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, te beëindigen en/of de extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder kosten van het door A.Guess security B.V. zelf verkrijgen van die middelen, volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Opdrachtgever zorgt op locatie altijd voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze omvatten in ieder geval, maar niet uitsluitend, communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO uitrusting.

3.5 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van A.Guess security B.V. haar diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het personeel bij het verlenen van de diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal A.Guess security B.V. regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in of bij het Object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.

3.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor door A.Guess security B.V. aan opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur. Opdrachtgever zal hier “als een goed huisvader” voor zorgen en het verzekeren tegen elk risico, zoals bijvoorbeeld diefstal en alle mogelijke schade. Indien de Opdrachtgever geen eigenaar is van het Object, dient hij de eigenaar of de verhuurder ervan op de hoogte te brengen van het feit dat de apparatuur in bruikleen is bij A.Guess security B.V..

Kleding

3.7 Het Personeel zal tijdens de dienstverlening het standaard uniform van A.Guess security B.V. dragen, tenzij met Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen en de wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten. Kosten welke gepaard gaan met gewenste/vereiste afwijkingen op het standaard uniform zijn voor rekening Opdrachtgever.

Beperking van dienstverlening

3.8 De dienstverlening door A.Guess security B.V. is beperkt tot de diensten genoemd in de Overeenkomst en de – voor zover van toepassing – werkinstructies. Andere niet overeengekomen diensten, zoals bijvoorbeeld het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en één of meerdere derden en diensten welke in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid of gezondheid worden niet verricht.

Strafbare feiten

3.9 Indien A.Guess security B.V. een strafbaar feit ontdekt, rapporteert zij dat aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit. A.Guess security B.V. behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen. A.Guess security B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart A.Guess security B.V. voor alle aanspraken hieromtrent.

3.10 Kosten die Opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een (mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te ontdekken, kunnen niet bij A.Guess security B.V. in rekening worden gebracht tenzij A.Guess security B.V. hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Sleutels

3.11 Sleutels die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan A.Guess security B.V. ter beschikking zijn gesteld worden tot uiterlijk twee maanden na de beëindiging van de Overeenkomst door A.Guess security B.V. bewaard waarna deze uit veiligheidsoverwegingen worden vernietigd. Opdrachtgever dient de sleutels binnen de twee maanden af te halen.

Artikel 4:            Levering, leveringstermijnen en eigendomsoverdracht

4.1 Extra te maken kosten in verband met de door de Opdrachtgever gewenste spoedleveringen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Het niet leveren door A.Guess security B.V. binnen een door haar op gegeven termijn leidt niet tot verzuim van A.Guess security B.V.. Verzuim van A.Guess security B.V. ontstaat alleen indien een levering door A.Guess security B.V. achterwege blijft nadat haar daartoe door Opdrachtgever in een schriftelijke sommatie bij aangetekend schrijven een redelijke termijn is gesteld.

4.2 Geringe overschrijding van de leveringstermijn, dan wel een overschrijding van de leveringstermijn, die niet aan A.Guess security B.V. kan worden toegerekend, zal geen aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Onder leveringstermijn wordt hierbij bedoeld de termijn vanaf het moment van aanvraag van de dienst tot het moment van aanvang van uitvoering van de diensten.

Artikel 5:            Retentierecht

Onverminderd het wettelijke retentierecht heeft A.Guess security B.V. het recht enig goed van de Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, dit ter volledige voldoening van al hetgeen A.Guess security B.V., uit welke hoofde dan ook, van Opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft A.Guess security B.V. ook, ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement komt, dan wel indien een bodembeslag door de Belastingdienst wordt gelegd.

Artikel 6:            Tarieven

6.1 Opdrachtgever dient het overeengekomen tarief voor de overeengekomen diensten volledig en tijdig te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.

6.2 De door A.Guess security B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3 Indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden door onder meer wijzigingen in de lonen, CAO en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoeding, aanpassingen in de BTW-regeling en stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, mag A.Guess security B.V. de met Opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds verhogen, dit in redelijkheid en met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat niet eerder dan nadat drie maanden zijn verstreken vanaf het tijdstip waarop A.Guess security B.V. en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben gesloten. A.Guess security B.V. mag een prijsindexering hanteren waarbij de prijs op basis van redelijkheid en billijkheid kan worden aangepast.

Artikel 7:            Facturering, betaling, termijnen, urenverantwoording

7.1 Opdrachtgever betaalt de factuur binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door A.Guess security B.V. aan te geven manier, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien binnen de vermelde termijn niet is betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 7 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient verder alle redelijke kosten die A.Guess security B.V. maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder te vergoeden. A.Guess security B.V. zal bij verzuim tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening brengen, tenzij de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn.

Gedeeltelijke betwisting, opschorting en beëindiging

7.2 Indien Opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, dan ontstaat dat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting is geen reden tot gehele of gedeeltelijke weigering van Opdrachtgever om de facturen van A.Guess security B.V. te voldoen.

7.3 Als Opdrachtgever een factuur van A.Guess security B.V. niet tijdig heeft betaald. Dan heeft A.Guess security B.V. het recht haar werkzaamheden per direct op te schorten of te beëindigen. Als na sommatie, om binnen een redelijke termijn de factuur alsnog te betalen, en deze binnen afloop van de termijn niet is ontvangen, kan A.Guess security B.V. met behoud van alle rechten, tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst overgaan. Indien er sprake is van opschorting zullen de werkzaamheden worden hervat zodra Opdrachtgever volledig aan de verplichtingen heeft voldaan.

7.4 Als facturen van A.Guess security B.V. herhaaldelijk te laat zijn betaald heeft A.Guess security B.V.. het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van drie maal de laatst verzonden termijnfactuur.

Toerekening van betalingen

7.5 Betalingen van de Opdrachtgever worden in eerste plaats gebruikt ter vergoeding van alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats voor opeisbare facturen die het langst open staan, ook als Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Bezwaar

7.6 Indien Opdrachtgever tegen een factuur niet binnen 1 week na dagtekening schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij A.Guess security B.V., wordt Opdrachtgever geacht met de betreffende factuur akkoord te gaan.

Wettelijke sociale lasten

7.7 A.Guess security B.V. garandeert betaling en correcte afdracht van alle wettelijke sociale lasten.

Urenverantwoording

7.8 A.Guess security B.V. kan factureren aan de hand van de door Opdrachtgever goedgekeurde urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten.

7.9 Indien Opdrachtgever de urenverantwoording niet binnen een redelijke termijn van drie weken goedkeurt, heeft A.Guess security B.V. het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen en te factureren overeenkomstig de opgave van het Personeel dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang of ingeplande uren.

Artikel 8:            Duur en omvang van de overeenkomst

Onbepaalde tijd

8.1 Partijen kunnen een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Bepaalde tijd

8.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door opdrachtgever of A.Guess security B.V. bij aangetekende brief is opgezegd. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is verlengd of die een langere duur heeft dan 12 maanden, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Ontbinding

8.3 Partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

8.4 A.Guess security B.V. kan te allen tijde, met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand, de overeenkomst zonder opgave van reden en zonder dat dit enige schadevergoedingsplicht voor A.Guess security B.V. met zich brengt, door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst ontbinden.

8.5 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, het geheel van de contractueel overeengekomen diensten niet eenzijdig, ineens of cumulatief, substantieel, (>10%) wijzigen zonder voorafgaand overleg en schriftelijke overeenstemming met A.Guess security B.V. omtrent de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 9:            Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden die niet aan A.Guess security B.V. kunnen worden toegerekend, voorzien of onvoorzien, waardoor A.Guess security B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen daden van terrorisme, werkstakingen binnen de onderneming van A.Guess security B.V., stakingen elders, voor zover A.Guess security B.V. daardoor in haar dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van A.Guess security B.V. aan hun verplichtingen maar ook extreme weer- en verkeersomstandigheden, een epidemie en pandemie.

9.2 In geval van overmacht mag A.Guess security B.V. zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden opschorten of de Overeenkomst per direct ontbinden, zonder dat er voor A.Guess security B.V. een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. A.Guess security B.V. mag zich op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat A.Guess security B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Als A.Guess security B.V. bij het begin van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen mag zij het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en voldoet Opdrachtgever deze factuur alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 10:          Intellectueel-, informatie- en dataeigendom

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door A.Guess security B.V. verstrekte bescheiden, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, handboeken, handleidingen, software en door haar geleverde programmatuur blijven eigendom van A.Guess security B.V. Bovengenoemde zaken zijn uitsluitend beschikbaar gesteld om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.Guess security B.V.. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

10.2 Alle door of bij A.Guess security B.V.. gegenereerde, geregistreerde, ontvangen en opgeslagen informatie, gegevens, data en signalen behoren toe aan A.Guess security B.V.. A.Guess security B.V. kan hier binnen de geldende wet- en regelgeving vrijelijk over beschikken.

Artikel 11:          Klachten

11.1 Opdrachtgever zal een klacht binnen 8 dagen na ontdekking van een gebrek, schriftelijk, gespecificeerd melden bij A.Guess security B.V.. Indien A.Guess security B.V. de klacht gegrond acht zal zij het gebrek herstellen. Als herstel niet mogelijk is zal A.Guess security B.V. in overleg met Opdrachtgever tot een adequate oplossing proberen te komen.

11.2 Klachten met betrekking tot een deel van de uitvoering van de Overeenkomst zijn geen reden tot afkeuring van de gehele uitvoering van de Overeenkomst.

11.3 Opdrachtgever verleent alle medewerking aan A.Guess security B.V. tot afwikkeling van de klacht.

Artikel 12:          Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het tussen de Partijen aangaan van de overeenkomst geldt in ieder geval als vertrouwelijk. Hierover wordt, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, op geen enkele wijze, waaronder ook niet via Social Media, gecommuniceerd.

Artikel 13:`        Personeel Eisen

13.1 A.Guess security B.V. selecteert het Personeel voor de uitvoering van de Overeenkomst aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de eisen in de Overeenkomst en de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Binnen deze kaders is de personeelskeuze voor A.Guess security B.V. geheel vrij.

Inwerken en opleiding

13.2 Als Personeel van A.Guess security B.V. moet worden ingewerkt en/of ten behoeve van de werkzaamheden voor Opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Overname personeel

13.3 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen Partijen en 1 jaar na afloop daarvan geen Personeel van A.Guess security B.V. in dienst nemen en/of door Personeel van A.Guess security B.V. werkzaamheden voor hem of derden laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 15.000,- per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.500,- voor iedere dag dat de overtreding van

dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van A.Guess security B.V. op volledige schadevergoeding.

Artikel 14:          Aansprakelijkheid Beperkingen

14.1 A.Guess security B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van A.Guess security B.V. bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

14.2 A.Guess security B.V. is niet aansprakelijk voor:

- Bedrijfs- of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst;

- Schade die het directe of indirecte gevolg is van daden van terrorisme of kwaadwillige besmetting, of van overheidsmaatregelen die met de dreiging of de gevolgen van daden van terrorisme of kwaadwillige besmetting verband houden;

- Schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming Burgerlijk Wetboek 6 artikel 198 – 202 zijn onverkort van toepassing;

- De gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens;

- Voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt;

- Handelen of nalaten van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever tewerk zijn gesteld;

- Voor onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door A.Guess security B.V. opgeleverde werk c.q. de door haar geleverde zaken;

- Schade welke door personeel van A.Guess security B.V. is veroorzaakt terwijl zij onder leiding en/of toezicht van Opdrachtgever stonden waarmee A.Guess security B.V. feitelijk geen zeggenschap meer had over de gedragingen van dat Personeel.

14.3 Indien sleutels tijdens de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, zal Opdrachtgever binnen 48 uur zorgen voor vervanging van sloten en/of sleutelsystemen en nieuwe sleutels afgeven aan A.Guess security B.V.. A.Guess security B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat.

14.4 De aansprakelijkheid van A.Guess security B.V. is in alle gevallen beperkt tot maximaal de totaal met de overeenkomst gepaard gaande opdrachtsom per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, met een maximum van € 1.000.000,- per Opdrachtgever per jaar. Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan A.Guess security B.V. zijn toevertrouwd, door A.Guess security B.V. zijn kwijtgeraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500,- per gebeurtenis, met een maximum van € 5.000,- per Opdrachtgever per jaar.

Vrijwaring

14.5 Opdrachtgever vrijwaart A.Guess security B.V. van aanspraken van derden tegen A.Guess security B.V. inzake het verlies van of schade aan objecten, zaken of personen.

14.6 Opdrachtgever vrijwaart A.Guess security B.V. tegen alle vorderingen uit product- en milieuaansprakelijkheid en vorderingen welke voortvloeien uit de oneigenlijke inzet van medewerkers door Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 15:          Procuratie

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het Personeel van A.Guess security B.V. binden A.Guess security B.V. niet, voor zover deze afspraken of overeenkomsten niet schriftelijk zijn bevestigd door Personeel dat volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel over een toereikende procuratie beschikt. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet over een toereikende procuratie beschikken.

Artikel 16:          Bevoegdheid en toepasselijk recht

Geschillen over de Overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. Op elke Overeenkomst tussen A.Guess security B.V. en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Hoofdstuk 3:     Bijzondere bepalingen

Artikel 17:          Algemeen

17.1 A.Guess security B.V. is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren van een meldkamer en de onjuistheid van de door die meldkamer verstrekte gegevens of meldingen. De externe meldkamer is verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en de actiepatronen en draagt er zorg voor dat er contact wordt opgenomen met de door Opdrachtgever opgegeven personen.

17.2 De controles of bezoeken van een surveillant aan het Object kunnen deel uitmaken van een ronde die tevens inspecties van Objecten van andere klanten omvat, teneinde de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken. De surveillant kan genoodzaakt zijn om een ander Object met spoed te onderzoeken of aan een andere surveillant assistentie te verlenen waardoor de controle van het Object van Opdrachtgever kan worden vertraagd, onderbroken of overgeslagen. Voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van een dergelijke verhindering is A.Guess security B.V. niet aansprakelijk.

17.3 A.Guess security B.V. is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het Object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en- of weersomstandigheden.

17.4 Indien derden, ter assistentie van A.Guess security B.V., zaken ter beschikking hebben gekregen zoals bijvoorbeeld sleutels, key-cards, codes etc., dienen deze bij een verzoek daartoe van A.Guess security B.V. binnen 3 werkdagen te worden geretourneerd. Bij het weigeren hiervan kan zonder verdere rechtelijke tussenkomst, een boete worden opgelegd van € 2500, - en € 500, - voor iedere dag dat de weigering vervolgens voortduurt.

Artikel 18: Terbeschikkingstelling

18.1 Indien in het kader van Risicomanagement door A.Guess security B.V. de duur van het project Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is Opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt, A.Guess security B.V. onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde het project, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

18.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan CAO en wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen Opdrachtgever, A.Guess security B.V. en het ter beschikking gestelde Personeel.

18.3 Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte onkosten, tenzij het Personeel niet werkzaam i geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van A.Guess security B.V.. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht, gelden de met Opdrachtgever overeengekomen toeslagen.

Artikel 19:          Absentie, ziekte, verhindering opdrachtgever

19.1 De Opdrachtgever verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd.

19.2 Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de Opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.

19.3 Een opzegging kan uitsluitend per aangetekende brief geschieden.

19.4 Ziekte of verhindering geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst. Indien een cursus door persoonlijke omstandigheden niet gevolgd kan worden, kan tegen betaling van € 45,- administratiekosten de aanmelding verschoven worden naar een eerstvolgende cursus of andere cursusplaats. Een aanvraag tot verschuiving moet echter uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk ingediend worden en in het bezit van A.Guess security B.V. te zijn. Verschuivingen binnen twee weken voor aanvang van de cursus is niet mogelijk. Vervanging van deelname aan een cursus door een derde is mogelijk tegen betaling van € 45,- administratie kosten. Een aanvraag voor vervanging moet echter uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk worden ingediend en in het bezit van A.Guess security B.V. zijn.

Artikel 20:                       Annulering A.Guess security B.V..

20.1 In geval van onvoldoende aanmelding voor een opleiding op basis van open inschrijving, is A.Guess security B.V. gerechtigd de opleiding te annuleren en na annulering een gepast voorstel aan Opdrachtgever te doen.

20.2 Indien A.Guess security B.V. de werkzaamheden voor aanvang van de Diensten annuleert, zal zij van Opdrachtgever geen enkele vergoeding ontvangen.

20.3 In geval van annulering door A.Guess security B.V. tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de dienstverlening is A.Guess security B.V. geen annuleringskosten verschuldigd aan Opdrachtgever.

20.4 Behalve in de situatie van overmacht zal in geval van annulering door A.Guess security B.V. binnen vier weken voor aanvang van de dienstverlening door A.Guess security B.V. aan Opdrachtgever alle door Opdrachtgever, aantoonbaar gemaakte out of pocketkosten, zoals speciaal gehuurde materialen of middelen, catering en locatie kosten, alsmede een redelijke vergoeding voor aantoonbare administratie- of verletkosten vergoeden. Dit geldt niet voor annulering bij open inschrijving.

20.5 A.Guess security B.V. zal geen annulerings- of beëindigingsvergoeding aan opdrachtgever betalen, indien er sprake is van aantoonbare overmacht. Ziekte van A.Guess security B.V. medewerkers wordt niet als overmacht aangemerkt.

Artikel 21:          Restbepaling: diploma’s, betalingstermijn en aansprakelijkheidsbeperking

21.1 Diploma’s c.q. certificaten worden pas aan de Opdrachtgever verstrekt nadat volledige betaling aan A.Guess security B.V. voldaan.

21.2 Voor Opdrachtgever geldt dat de factuur van A.Guess security B.V. vóór aanvang van de dienstverlening dient te zijn voldaan.

21.3 A.Guess security B.V. is niet aansprakelijk voor het niet voldoen door deelnemers aan de door A.Guess security B.V. verzorgde cursus noodzakelijke gezondheidseisen, of het geen gehoor geven aan, niet volgen van of handelen tegen mondelinge, schriftelijke en/of audiovisuele veiligheidsinstructies, voorschriften en aanwijzingen van deskundigen.

21.4 A.Guess security B.V. is niet aansprakelijk voor het missen van en/of gekort worden op nationale dan wel internationale premies, subsidies en uitkeringen van welke aard en vorm dan ook.

Algemene Voorwaarden A.Guess security B.V.          KVK-Nummer:75204177

Versie September 2021